مدیران و سرپرستان شرکت حمل و نقل امن ترابر اسپندار

نام و نام خانوادگیسمتآدرس پست الکترونیک
آقای صادق بندی زادهمدیر عاملsadegh.bandizadeh@espandar.com
آقای هادی موسویمدیر مالیhadi.mousavi@espandar.com
آقای مجتبی علیپورکارشناس حسابداریmojtaba.alipour@espandar.com
آقای نیما صادقیکارشناس حمل و نقلnima.sadeghi@espandar.com