مدیران و سرپرستان شرکت حمل و نقل امن ترابر اسپندار

نام و نام خانوادگیسمت
آقای صادق بندی زادهمدیر عامل
آقای هادی موسویمدیر مالی
آقای اردلان شکورآبادیکارشناس حسابداری
آقای نیما صادقیکارشناس حمل و نقل
جدول ایمیل مدیران و سرپرستان